Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru Caerdydd 2020 | Stonewall
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru Caerdydd 2020

Mae Cynhadledd Gweithle flynyddol Stonewall Cymru, sydd ag achrediad CPD, yn ddigwyddiad na ddylech ei fethu os ydych yn gweithio ym maes cynhwysiant, amrywiaeth a chydraddoldeb yn y gweithle.

Bydd cynhadledd eleni yn digwydd yng nghanol Caerdydd ddydd Gwener 14 Chwefror 2020. Bydd yn dwyn ynghyd dros 250 o bobl o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i rannu'r syniadau arloesol diweddaraf, i ddysgu am ein harferion gorau a datblygu syniadau ar gyfer creu gweithleoedd cynhwysol lle gall pawb fod yn nhw eu hunain. Drwy gydol y dydd, byddwn yn cynnal sesiynau grŵp, siaradwyr allweddol a thrafodaeth banel.

Ewch i weld rhaglen eleni

Tocynnau

Mae tocynnau ar gael nawr, gan gynnwys ein cynnig arbennig, sef prynu tri thocyn i gael un AM DDIM 

  • Cyfraddau i aelodau*: £225 +TAW (£270 gan gynnwys TAW) y tocyn
  • Cyfraddau i rai nad ydyn nhw'n aelodau: £275 +TAW (£330 gan gynnwys TAW) y tocyn
  • Cyfradd i aelodau yn y trydydd sector*: £110.00 + TAW (£132.00 gan gynnwys TAW) y tocyn
  • Cyfradd i rai yn y trydydd sector nad ydyn nhw'n aelodau: £160.00 +TAW (£192.00 gan gynnwys TAW) y tocyn

*Mae sefydliadau sy'n rhan o unrhyw un o raglenni Aelodaeth Stonewall (e.e. rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth, neu raglen Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc) yn gymwys i gael tocynnau ar Gyfradd Aelodau.

Pam dod i'r gynhadledd?

Dysgu'r arferion gorau
  • Cewch ddewis o blith 8 o sesiynau sydd wedi'u hachredu ar gyfer CPD sy'n ymdrin â'r arferion gorau diweddaraf ar gynhwysiant LHDT yn y gweithle a phynciau allweddol o Fynegai Cydraddoldeb y Gweithle Stonewall.
  • Cewch ddysgu gan sefydliadau blaenllaw ac arbenigwyr cynhwysiant Stonewall
  • Byddwch yn gadael gyda chynlluniau gweithredu ymarferol a mynediad at adnoddau ac ymchwil diweddaraf Stonewall er mwyn gwneud gwahaniaeth fydd yn para yn eich sefydliad.
Ehangu eich rhwydwaith

Bob blwyddyn, rydyn ni'n croesawu dros 250 o bobl o gyflogwyr blaenllaw gwledydd Prydain gan gynnwys uwch arweinwyr, gweithwyr amrywiaeth ac adnoddau dynol proffesiynol, grwpiau rhwydwaith gweithwyr a staff LHDT a'u cynghreiriaid

  • Cysylltu â gweithwyr proffesiynol sydd ag ymrwymiad i gydraddoldeb o bob sector.
  • Rhannu arbenigedd gyda sefydliadau mawr a rhwydweithiau LHDT blaenllaw. 
  • Dysgu rhagor am ymgyrchoedd ac adnoddau Stonewall a sut i'w defnyddio yn eich sefydliad.

'Wedi gwneud cysylltiadau gwych yn ystod y dydd. Roedd yn ddiwrnod ysbrydoledig'.

Cynadleddwr, 2018

Cael eich ysbrydoli

Mae ein Cynhadledd Gweithle yn gyfle unigryw i gael clywed gan bobl ysbrydoledig sy'n dod â'n gwaith yn fyw ac yn grymuso'n cynulleidfaoedd i greu newid yn eu gweithleoedd a'u cymunedau.

Mae hwn yn gyfle unigryw i ddysgu'r arferion gorau gan sefydliadau blaenllaw o Gymru a Phrydain yn ogystal â chael clywed gan fodelau rôl LHDT ysbrydoledig a'u cynghreiriaid.

Bydd enwau ein prif siaradwyr yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

Dyma rai o'r siaradwyr sydd wedi bod yn y gorffennol: La-Chun Lindsay, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni GE Aviation Cymru, Anjeli Patel a Victor A. Nieves, EY, Adam Price AC, a Munroe Bergdorf.

Diwrnod ysbrydoledig gyda gwybodaeth ddefnyddiol, pobl ddewr oedd yn fodlon rhannu eu profiadau personol".

Cynadleddwr, 2018

Creu newid sy'n para

O ganlyniad i fynd i gynhadledd Stonewall Cymru yn 2018...

Cafodd 99% o'r cynadleddwyr eu hysbrydoli i wneud newidiadau ar sail eu presenoldeb yng nghynhadledd 2018.

Roedd 89% o'r cynadleddwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf bod enghreifftiau ymarferol da yng nghynhadledd 2018 y gallen nhw eu defnyddio.

Rwy'n gadael gydag ysbrydoliaeth, pethau i'w hystyried, ambell syniad ymarferol ac ambell gwestiwn newydd!"

Cynadleddwr, 2018

 

Siaradwyr ysbrydoledig a chadarnhaol iawn gyda safbwynt personol teimladwy."

Cynadleddwr, 2018

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am Gynhadledd Gweithle 2020, anfonwch e-bost at cymru@stonewall.cymru neu ffoniwch 02920 237 744.