Beth mae’r cyflogwyr gorau yn gwneud
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Person on the phone in an office

Beth mae’r cyflogwyr gorau yn gwneud

Mae sefydliadau sy'n ymuno â'r Mynegai yn manylu ar eu harferion LHDT ar draws deg maes. Isod mae casgliad o'r arferion gorau o bob un o'r meysydd yma.

1. Polisïau a buddion

Grŵp Prifysgol De Cymru

Mae gan Grŵp Prifysgol De Cymru bolisïau cadarn ar waith i gefnogi gweithwyr sy'n trawsnewid. Maen nhw'n cynnig gwybodaeth glir a thrylwyr i staff, sy'n hygyrch ac ar ffurf cwestiynau ac atebion ar eu mewnrwyd. Mae'r cwestiynau ac atebion yn cynnwys manylion fel pwy gallan nhw gysylltu â nhw i gael cefnogaeth, gan gynnwys yn yr adran Adnoddau Dynol, y rhwydwaith LHDT+ a sefydliadau allanol.

Maen nhw hefyd yn cynnig rhestr wirio gynhwysfawr ar gyfer yr adran Adnoddau Dynol a'r rheolwyr, er mwyn sicrhau eu bod yn cefnogi aelodau o staff sy'n trawsnewid mewn modd digonol. Mae camau'n cynnwys newid cardiau adnabod, cofnodion neu ddogfennau yn ôl yr angen; trafod sut hoffai'r aelod o staff i'w cydweithwyr gael gwybod; sut i gadw preifatrwydd a chyfrinachedd; a llawer mwy.

Mae Prifysgol De Cymru hefyd wedi sicrhau bod eu polisïau yn llwyr gynhwysol ar gyfer yr holl staff LHDT, gyda iaith niwtral o ran rhywedd a datganiadau penodol am gynhwysiant ar draws yr holl ddogfennau.

2. Cylchred bywyd y cyflogai

Cyngor Dinas Newcastle

Mae Cyflogwr y Flwyddyn, sef Cyngor Dinas Newcastle, wedi gweithio i sicrhau bod eu harferion yn LHDT-gynhwysol i'r holl staff, ar bob cam o'u cyflogaeth. Maen nhw wedi gwneud gwaith arbennig o dda ar recriwtio, gan gynnal digwyddiad ar gyfer IDAHoBiT a oedd yn rhoi cyfle i'r gymuned gysylltu â chyflogwyr LHDT-gynhwysol. Yn y digwyddiad, roedd cyd-gadeiryddion eu grŵp staff LHDT a'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn bresennol i siarad â phobl LHDT ynglŷn â gweithio i Gyngor Dinas Newcastle.

Maen nhw hefyd wedi defnyddio digwyddiadau cymunedol LHDT, fel digwyddiadau Pride, er mwyn cyrraedd pobl ddawnus LHDT a'u hannog i wneud ceisiadau am swyddi yn y cyngor. Yn olaf, mae ganddyn nhw raglen hyfforddi drylwyr sy'n orfodol ar gyfer rheolwyr sydd â chyfrifoldebau recriwtio. Mae'r rhaglen yn cynnwys rhannau ar recriwtio LHDT, er mwyn helpu rheolwyr i ddeall y rhwystrau y mae pobl LHDT sy'n chwilio am swydd yn eu profi, a sut i arfer gwaith recriwtio cynhwysol a theg.

3. Grŵp rhwydwaith gweithwyr LHDT

Citi

Mae Citi Pride, un o'r Rhwydweithiau sydd wedi cael Canmoliaeth Uchel gennym, wedi cynnal ystod amrywiol a chreadigol o weithgareddau. Maen nhw wedi trefnu digwyddiadau codi ymwybyddiaeth fel Bi 101 a Trans 101, gyda chynnwys wedi'i deilwra ar gyfer eu timau lletygarwch a derbynfa, wedi'i

ddylunio i'w cefnogi i ddarparu gwasanaethau cynhwysol i westeion a chleientiaid. Maen nhw hefyd wedi gweithio'n agos gyda sefydliadau lleol yng Ngogledd Iwerddon, fel The Rainbow Project a Love Equality, er mwyn dod â gwleidyddion ac eiriolwyr lleol at ei gilydd i gefnogi priodasau o'r un rhyw.

Maen nhw wedi gweithio gyda grwpiau rhwydwaith eraill, yn fewnol ac yn allanol, i guradu ystod o ddigwyddiadau eithriadol. Roedd hyn yn cynnwys gweithio gyda'r Rhwydwaith Menywod Hoyw a gyda Rhwydwaith Menywod mewnol Citi ar ddigwyddiad panel rhagorol am brofiadau menywod LHDT+ a phobl anneuaidd yn y gweithle.

Bu iddynt hefyd gynnal gweithdy dawnsio vogue llwyddiannus yn ystod wythnos Ymwybyddiaeth Traws er mwyn codi arian i grŵp cymunedol traws. Cododd hyn arian hollbwysig i'r elusen, ynghyd ag addysgu'r staff am gyfnod pwysig yn hanes a diwylliant LHDT.

Os ydych chi'n ystyried cynnal gweithgaredd tebyg i bwysleisio hanes dawnsio vogue – a esblygodd o ddiwylliant dawnsfeydd Latinx ac Affricanaidd-Americanaidd – gellir ei gynnal ochr yn ochr â dangos rhaglen berthnasol, fel Paris is Burning neu bennod gyntaf Pose. Rydyn ni hefyd yn argymell rhoi unrhyw arian a godir i elusen sy'n cefnogi pobl groenliw draws yn benodol.

4. Cynghreiriaid a modelau rôl

Allen & Overy LLP

Mae Allen & Overy wedi bod yn llwyddiannus yn eu gwaith yn annog cyflogeion i amlygu eu hunain fel cynghreiriaid, gyda mwy na 700 o gynghreiriaid wedi'u cofrestru ledled y byd. Gall cynghreiriaid ddangos yn glir eu bod yn cefnogi cydweithwyr LHDT drwy lofnodi'r 'Waliau Cynghreiriaid' yn swyddfeydd Llundain a Belffast, ynghyd â drwy ddefnyddio'r cwpan enfys a'r laniard enfys a ddarparwyd iddyn nhw gan y cwmni.

Mae Allen & Overy yn darparu canllawiau ysgrifenedig a hyfforddiant sydd ar gael i'r holl staff ar rôl cynghreiriad, gan gynnwys hyfforddiant penodol i gynghreiriaid traws sy'n cynnwys y derminoleg berthnasol, sut beth yw trawsffobia, a'r hyn gallwn ni ei wneud i amlygu'n hunain fel cynghreiriaid traws. Pan ddarparwyd yr hyfforddiant yma yn swyddfeydd Llundain a Belffast, fe'i recordiwyd ar fideo er mwyn cyrraedd llawer mwy o weithwyr yn fyd-eang. Mae aelodau rhwydwaith LHDT+ y cwmni, A&Out, wedi ysgrifennu a chyhoeddi dau becyn canllaw o'r enw "The T in LGBT+" a "The B in LGBT+", fel bod modd i gynghreiriaid ddeall yn well sut i gefnogi eu cydweithwyr deurywiol a thraws.

Gall cynghreiriaid hefyd helpu i drefnu digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o gynhwysiant LHDT+, gan gynnwys sesiwn o'r enw "LGBT+ Families: How to talk to our kids at any age”, a sgwrs gan y cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol, Gareth Thomas, ar iechyd meddwl yn y gymuned LHDT+.

5. Uwch arweinyddiaeth

Cyngor Sir Northumberland

Mae arweinyddiaeth Cyngor Sir Northumberland wedi bod yn hollbwysig wrth greu amgylchedd LHDT-gynhwysol. Ar lefel uwch reoli a'r bwrdd, mae'r arweinyddiaeth bob amser yn cyfathrebu negeseuon cryf o ran cynhwysiant LHDT, fel datganiad o gefnogaeth ar gyfer Diwrnod Gwelededd Deurywiol. Maen nhw'n modelu ymddygiad LHDT-gynhwysol – gyda'r Dirprwy Brif Weithredwr yn siarad mewn diwrnod hyfforddiant mewnol am ei hymrwymiad i gydraddoldeb LHDT, bod yn gynghreiriad traws, a chymryd rhan yn ras 5k Pride Northumberland. Mae'r Prif Swyddog Tân wedi siarad yn allanol am waith LHDT-gynhwysol y cyngor, ac wedi bod i ddau ddigwyddiad Pride.

Maen nhw hefyd yn rhan o waith cynhwysiant ac amrywiaeth y cyngor, ac yn ddiweddar bu iddynt adolygu a thrafod Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant newydd yng nghyfarfodydd y bwrdd.

6. Monitro

Pinsent Masons

Mae Pinsent Masons, sef Cyflogwr y Flwyddyn 2019, yn gweithio'n drylwyr i fonitro cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd eu staff ac ymgeiswyr am swyddi, ac yn dadansoddi'r data hwnnw i nodi meysydd i'w gwella o ran cynhwysiant. Maen nhw'n gofyn cwestiynau ar wahân ar eu ffurflenni monitro am gyfeiriadedd rhywiol, rhywedd, a hunaniaeth draws, gan gynnwys yr opsiwn i hunan-ddisgrifio ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n uniaethu â'r opsiynau a gynigir yn yr arolwg. 

Yn ystod y 12 mis diwethaf, nid yw Pinsent Masons wedi adrodd am unrhyw bryderon difrifol, ond maen nhw wedi argymell rhywfaint o waith dadansoddi a chamau pellach. Er enghraifft, byddan nhw'n gweithio ar fenter fewnol yn canolbwyntio ar hil ac ethnigrwydd, er mwyn nodi'r rhwystrau mae gweithwyr duon a lleiafrifoedd ethnig LHDT+ yn eu hwynebu.

7. Caffael

Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Gaer

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Gaer yn gweithio'n agos gyda'u cyflenwyr i fonitro cynhwysiant LHDT yn eu harferion caffael. Maen nhw'n craffu ar bolisïau amrywiaeth a chydraddoldeb ar gyfer pob contractiwr posib, ac yn gweithio gyda chontractwyr presennol i'w helpu i fodloni eu safonau cynhwysiant. Yn ddiweddar, bu iddyn nhw gynnal archwiliad amrywiaeth o'u cyflenwyr er mwyn asesu a oedd eu cyflenwyr yn bodloni eu safonau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Roedd yr archwiliad yn cynnwys edrych ar y polisïau, hyfforddiant, a'r prosesau monitro cydraddoldeb oedd ar waith gan y cyflenwyr. Yn seiliedig ar ganlyniadau'r archwiliad yma, maen nhw wedi cysylltu â sawl cyflenwr er mwyn cynnig cefnogaeth ac awgrymiadau ynghylch arferion gorau. Maen nhw hefyd yn annog eu cyflenwyr i gymryd rhan yn eu mentrau allgymorth cymunedol – er enghraifft, bu i'w cyflenwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau Pride lleol gyda'r gwasanaeth er mwyn cefnogi eu hymgyrch 'Smoke doesn't discriminate'.

8. Ymgysylltu â'r gymuned

Vodafone

Mae Vodafone wedi dangos ymrwymiad clir i waith allgymorth cymunedol LHDT a chefnogi grwpiau cymunedol. Maen nhw'n darparu eu cyfleusterau fideo gynadledda a'u gofodau cyfarfod yn rheolaidd i grwpiau cymunedol sydd eu hangen. Er enghraifft, yn ddiweddar ymunon nhw â MicroRainbow i ddarparu gweithdai CV i ffoaduriaid a cheiswyr lloches LHDT+ yn Llundain.

Maen nhw hefyd wedi cefnogi digwyddiadau Pride, gan gynnwys y Pride Deurywiol cyntaf erioed, a gynhaliwyd yn Llundain y llynedd. Yn ystod tymor Pride eleni, fe ddefnyddion nhw eu mantais unigryw o gael siop ym mhob ardal o Brydain a rhoddon nhw 'Pride in a Box' yn 89 o'u siopau, sef pecyn cymorth i'w helpu i ddathlu digwyddiadau Pride lleol yn y siop.

9. Cleientiaid, cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth

Skills Development Scotland

Mae Skills Development Scotland wedi bod yn monitro profiad eu defnyddwyr gwasanaeth LHDT a gwneud newidiadau yn unol â'u canfyddiadau. Yn ddiweddar, gwnaethon nhw adolygu taith cwsmeriaid LHDT drwy eu gwasanaethau, ac ar ôl hyn aethant ati i ddatblygu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb. Nododd hyn weithgarwch pellach sydd ei angen er mwyn mynd i'r afael a chanfod rhwystrau hygyrchedd i gwsmeriaid yn seiliedig ar nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys cwsmeriaid LHDT.

Wedi hynny, penderfynon nhw ar y camau nesaf, yn cynnwys creu adran ar eu mewnrwyd gyda'r wybodaeth sydd ei hangen ar eu cyflogeion i gefnogi cwsmeriaid LHDT, gan gynnwys terminoleg barchus. Cynhaliwyd ymgynghoriad trylwyr hefyd a oedd yn cynnwys partneriaid allweddol a'u Grŵp Ymgynghori Cydraddoldeb, er mwyn sicrhau bod unrhyw gamau a gymerwyd yn helpu cymaint â phosib.

Dychwelyd i'n tudalen 100 Cyflogwyr Gorau 2020.