Stonewall Cymru yn croesawu datganiad Archesgob Cymru ar briodasau o’r un rhyw

Mae'r Archesgob yn siarad i Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru heddiw.

Mewn anerchiad i Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru heddiw, trafododd Archesgob Dr Barry Morgan safbwynt yr Eglwys ar briodas o'r un rhyw a phwysleisiodd yr amrywiaeth o safbwyntiau o fewn yr Eglwys ar sawl pwnc, nid lleiaf priodas un rhyw. Pwysleisiodd Dr Morgan dylanwad cefndiroedd a'u credoau ar ddehongliad o athrawiaeth grefyddol, a dywedodd:

‘Rydym yn aml yn defnyddio Ysgrythur i gadarnhau safbwyntiau yr ydym eisoes wedi penderfynu atynt mewn ffyrdd eraill ac am resymau eraill. Mae rhai pobl wedi newid eu meddyliau, er enghraifft ar weinidogaeth menywod a pherthynas o’r un rhyw ar ôl iddynt brofi offeiriadaeth menyw yn yr achos cyntaf, neu ddarganfod bod eu mab neu ferch eu hunain yn hoyw yn yr achos arall.
Mae gan yr Ysgrythur Sanctaidd ei hunan lawer mwy o arlliw ac mae’n fwy cynnil a chymhleth nag ydym yn aml yn ei sylweddoli … Ni allwn wneud dim ond dyfynnu gwahanol adnodau ar wahanol bynciau a chredu fod hynny’n setlo mater.’

Gan gyfeirio at sut y mae'r Eglwys wedi newid ei safbwynt ar faterion megis ysgariad ac ail-briodi yn y gorffenol, siaradodd yr Archesgob am yr angen i'r Eglwys i barhau i drafod mater priodas o'r un rhyw ac yn penderfynu ar y mater yn ei gyfanrwydd gydag amynedd, empathi, a llygad i rôl yr Eglwys yn y gymdeithas ehangach.
'Beth bynnag ein safbwyntiau, gobeithiaf y gall ein trafodaethau fod yn drugarog.' meddai'r Archesgob.

Mewn ymateb, dywedodd cyfarwyddwr Stonewall Cymru, Andrew White, heddiw:
'Rydym bob amser wedi bod yn glir bod hawl yr eglwys i benderfynu drosto'i hun ar briodas o’r un rhyw yn fater pwysig o ryddid crefyddol.
Mae'r Archesgob wedi bod yn gyson yn ei gefnogaeth i gydraddoldeb LHDT.  Bydd y drafodaeth y mae’r Eglwys yng Nghymru ar fin cael yn cynnwys pobl go iawn, bywydau go iawn.   Rydym yn gwybod y bydd yn cael ei ddilyn yn ddwys gan lawer o gyplau o'r un rhyw yng Nghymru, eu teuluoedd, ffrindiau a chymunedau.  Felly croesawn geiriau Dr Morgan i'r rhai a gasglwyd yn eu atgoffa o bwysigrwydd nid yn unig sylwedd y ddadl, ond am ei dôn hefyd.'


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth