Byddwch yn Wirfoddolwr i Stonewall Cymru.

Hoffech chi gefnogi pobl LHD drwy wirfoddoli i ein Gwasaneth Gwybodaeth?

Cymru Info Postcard Green

Mae Stonewall Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Gwasanaeth Gwybodaeth Cymru Gyfan. Mae’r gwasanaeth yn rhoi gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy’n berthnasol i’r gymuned Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol yng Nghymru.

Fel gwirfoddolwr, byddwch chi’n cael hyfforddiant i roi gwybodaeth berthnasol i ddefnyddwyr gwasanaeth, ac i gyfeirio ymholiadau at asiantaethau priodol. Mae gofyn i wirfoddolwyr weithio ar linell ffôn y Gwasanaeth Gwybodaeth ac ymateb i ymholiadau drwy e-bost neu lythyr.

Bydd ymholiadau yn debygol o gynnwys materion fel Partneriaethau Sifil, Priodas, Bod yn Rhieni, Troseddau Casineb a gwahaniaethu yn y gweithle. Byddwch hefyd yn sicrhau bod yr holl wybodaeth rydyn ni’n ei rhoi i bobl yn gywir ac yn gyfredol.

Bydd angen i’r gwirfoddolwyr fod â sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig cryf yn Gymraeg a/neu yn Saesneg.

Bydd y Gwasanaeth Gwybodaeth ar agor rhwng 9.30am a 5.30pm, o ddydd Llun tan ddydd Gwener, a bydd yn gweithredu o’n swyddfa yng Nghaerdydd. Mae disgwyl i bob gwirfoddolwr weithio lleiafswm o bedair awr bob pythefnos, a gofynnwn am ymrwymiad cychwynnol o chwe mis. Byddwn yn darparu treuliau.

Os hoffech wneud cais am y cyfle newydd cyffrous yma, cysylltwch â: Rachael Nicholson, Swyddog Gwybodaeth drwy ffonio 08000 50 20 20 neu drwy anfon e-bost at rachael.nicholson@stonewallcymru.org.uk. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais yma.

***Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru wedi ei ariannu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac mae’n cael cefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth


Os na fedrwch ddod o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar y wefan hon, gallwch ffonio swyddfeydd Stonewall Cymru ar 029 20 237744 neu 01492 622202 neu linell wybodaeth Stonewall ar 08000 50 20 20 (Llun - Gwener 9:30am - 5:30pm) ac fe geisiwn eich cyfeirio at y man cywir.