Stonewall yn datgelu’r prifysgolion mwyaf hoyw-gyfeillgar

Stonewall yn cyflwyno profion newydd llym er mwyn adlewyrchu’r cynnydd mewn ffioedd dysgu

Heddiw bydd Stonewall yn lansio pedwerydd rhifyn Gay By Degree, yr unig ganllaw sy’n dangos pa mor hoyw-gyfeillgar yw’r 157 o brifysgolion yn y Deyrnas Unedig. Mae Gay By Degree 2014 i’w weld ar-lein yn www.gaybydegree.org.uk; dyma un lle canolog i ddarpar fyfyrwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol ddysgu beth sydd gan bob prifysgol i’w gynnig iddyn nhw cyn iddyn nhw wneud cais am le mewn prifysgol ar gyfer 2014.


Mae Gay By Degree yn barnu pob prifysgol yn erbyn deg maen prawf i ddangos pa mor dda maen nhw’n cefnogi eu myfyrwyr hoyw. Mae’r meini prawf yn cynnwys: a oes polisi gan y brifysgol i fynd i’r afael â bwlio homoffobaidd, a oes cymdeithasau a digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr hoyw, a pha gamau maen nhw’n eu cymryd i gefnogi staff hoyw.


Dim ond 4.5 yw’r sgôr cyfartalog yn y sector cyfan; ar hyn o bryd dim ond 40 o brifysgolion sy’n ymwneud â’r gymuned ehangach ar faterion LHD (lesbiaidd, hoyw a deurywiol) a dim ond 27 o brifysgolion sydd â pholisi gwrth-fwlio homoffobaidd ynghyd â hyfforddiant gorfodol i staff. Fodd bynnag, cafodd dwy brifysgol, sef Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol John Moores Lerpwl ddeg allan o ddeg, ac mae pob un o’r 21 prifysgol orau yn gweithio gyda Stonewall drwy ein rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth, sy’n helpu cyflogwyr i roi cefnogaeth i staff hoyw.


Dywedodd Pennaeth Addysg Stonewall, Wes Streeting: ‘Gyda phrifysgolion yn codi ffioedd o £9,000 erbyn hyn, mae’n deg disgwyl iddyn nhw gynnig profiad o ansawdd uchel i bob myfyriwr, gan gynnwys myfyrwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Eleni rydyn ni wedi bod yn ddigyfaddawd wrth gyflwyno meini prawf mwy llym er mwyn annog prifysgolion i wella’u darpariaeth ar gyfer myfyrwyr. Rhaid llongyfarch Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol John Moores Lerpwl yn arbennig, yr unig brifysgolion yng ngwledydd Prydain i gael marciau llawn.


‘Mae’n destun pryder mai dim ond pedair prifysgol ar ddeg sydd â threfn monitro amrywiaeth ar gyfer myfyrwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Os nad yw prifysgolion hyd yn oed yn cyfrif nifer eu myfyrwyr hoyw, sut allan nhw fod yn fodlon eu bod nhw’n cynnig profiad cynhwysol, a sut allan nhw roi sicrwydd o hynny i ddarpar fyfyrwyr? Rydyn ni’n gobeithio y bydd canfyddiadau ymarferiad eleni yn arwain at weithredu gan y sector addysg uwch i fonitro profiadau myfyrwyr hoyw yn iawn, o’r pwynt gwneud cais hyd at y diwrnod graddio.’


Diwedd
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Jess Duncan, Cynorthwyydd Cyfathrebu drwy ffonio 020 7593 1856


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk