Canllawiau newydd ar gyfer gweithio gyda phobl lesbaidd, hoyw a deurywiol hŷn

Mae canllaw sy’n cael ei lansio heddiw gan Stonewall Cymru yn rhoi cyngor ymarferol i bobl sy’n darparu gofal a gwasanaethau cefnogi ynglŷn â sut i gwrdd ag anghenion pobl lesbaidd, hoyw a deurywiol hŷn.

Mae’r canllaw, ‘Gweithio gyda phobl lesbaidd, hoyw a deurywiol hŷn’, yn cynnwys argymhellion a modelau arferion da i bob corff cyhoeddus sy’n gweithio gyda phobl hŷn.

Cefnogir lansiad y canllaw, a fynychir gan randdeiliaid allweddol sy’n gweithio ar draws y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, fel rhan o’i gwaith yn gwella gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer pob person hŷn, hyrwyddo arferion da a sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu trin gydag urddas a pharch pan fyddant yn derbyn gofal a chefnogaeth.  

Canfu ymchwil Stonewall yn 2011, ‘Pobl lesbaidd, hoyw a deurywiol yn hwyrach mewn bywyd’ bod canran sylweddol o bobl hoyw hŷn yn debygol o fod yn byw ar eu pen eu hun, gyda chefnogaeth brin gan deuluoedd ac yn dibynnu ar wasanaethau ffurfiol am gymorth i’r dyfodol a bod llawer yn byw mewn ofn o wynebu gwahaniaethu yn eu herbyn oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol, gan achosi rhwystr rhag derbyn gofal a thriniaeth briodol. Mae’r canllaw yn ymdrin â’r sefyllfa gyfreithiol gyfredol, ymgysylltu gyda phobl hŷn, ac mae’n cynnwys argymhellion penodol ar gyfer gweithwyr gofal a chefnogaeth, darparwyr gofal cartref, cartrefi gofal, darparwyr tai, gwasanaethau iechyd ac awdurdodau lleol.

Dywed Andrew White, Cyfarwyddwr, Stonewall Cymru: “Mae’r 57,000 o bobl lesbaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru sydd dros 55 oed yn wynebu heneiddio gyda phryder go iawn. Gall canllaw dwyieithog Stonewall Cymru ar gyfer gweithwyr proffesiynol gael effaith uniongyrchol ac ymarferol. Gall newid polisïau a hyfforddi staff wella sefyllfaoedd, ond gall pethau syml megis ymwybyddiaeth a chyfathrebu hefyd wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau go iawn pobl.”

Dyma oedd gan Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, i’w ddweud: “Rwyf eisiau gweld Cymru yn wlad dda i dyfu’n hŷn ynddi, nid dim ond i rai, ond i bawb. Mae gan bobl hŷn hawl i gael eu trin gydag urddas a pharch a derbyn y gofal a’r gefnogaeth o’r safon uchaf mewn unrhyw leoliad, beth bynnag y bo eu cyfeiriadedd rhywiol. Mae’r canllaw ardderchog hwn yn cynnig ystod o gefnogaeth ymarferol i’r bobl sy’n darparu gofal a chefnogaeth i bobl hŷn, a gobeithio y bydd yn cael defnydd helaeth i wneud gwahaniaeth mawr ym mywydau pobl lesbaidd, hoyw a deurywiol hŷn ym mhob cwr o Gymru.”
 
Gellir lawrlwytho Gweithio gyda phobl lesbaidd, hoyw a deurywiol hŷn oddi ar
www.stonewallcymru.org.uk/age neu drwy anfon e-bost at cymru@stonewallcymru.org.uk a gofyn am gopi rhad ac am ddim.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk