Asiantaeth yr Amgylchedd yn cael ei henwi fel cyflogwr gorau Cymru 2013

Rhestr 100 cyflogwr gorau Stonewall sy'n croesawu gweithwyr hoyw - mae un o bob deg ohonynt yng Nghymru

Deng mlynedd ers y newid cyfreithiol allweddol i warchod gweithwyr hoyw

Heddiw, mae Stonewall yn cyhoeddi rhestr o 100 Cyflogwr Gorau 2013, sy'n dangos cyflogwyr gorau Prydain ar gyfer staff hoyw, ac mae'n cynnwys 11 o gyflogwyr yng Nghymru.

 
Am y bumed flwyddyn yn olynol, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru sydd wedi dod i'r brig fel y lle gorau i weithio yng Nghymru ar gyfer pobl hoyw.  Yr ail gyflogwr gorau yng Nghymru yw Lloyds Banking Group a Heddlu Gogledd Cymru sy'n drydydd. 

Bydd canlyniadau llawn Cyflogwyr Gorau Stonewall 2013 yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Llundain heno (Ionawr 16) a gynhelir gan Aviva.  Bydd llwyddiant cyflogwyr Cymru'n cael ei ddathlu yn y Pierhead, Bae Caerdydd ar 24 Ionawr, dan nawdd Rosemary Butler AC.

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: "Mae cyflogwyr yng Nghymru wedi cymryd camau breision yn ystod y deng mlynedd diwethaf, ac mae'n galonogol iawn gweld bod cyfran mor dda ohonyn nhw yn y 100 uchaf unwaith eto, a'u bod yn parhau i ganolbwyntio ar wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau gwaith pobl.“

"Yn 2003, dywedodd un o bob pedwar o'r rheini a ymatebodd i'n hymchwil cyntaf erioed eu bod wedi cael eu diswyddo o'u gwaith oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol.  Wrth i ni ddathlu deng mlynedd yng Nghymru, a deng mlynedd ers cyflwyno mesurau gwarchod cyflogaeth ar gyfer pobl hoyw, rydyn ni'n falch iawn gyda'r newidiadau rydyn ni wedi'u gweld yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, rydyn ni'n hynod ymwybodol o'r gwaith sydd i'w wneud eto er mwyn gwneud yn siŵr bod y 114,000 o weithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru'n gallu bod yn nhw eu hunain a gweithio'n well o ganlyniad i hynny."

Dywedodd Chris Mills, Cyfarwyddwr, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru: "Rydyn ni'n falch iawn ein bod wedi cael ein henwi yn gyflogwr gorau Cymru am y bumed flwyddyn yn olynol. Mae'n arwydd o waith ein rhwydwaith pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol ac agwedd ein holl staff."


"Mae gwneud yn siŵr bod ein staff yn teimlo'n gyfforddus ac yn hyderus i fod yn nhw eu hunain yn y gweithle yn arwain at weithlu hapusach a mwy cynhyrchiol."

 
"Mae'n anrhydedd cael ein cydnabod gan Stonewall Cymru am y cyflawniad hwn."

Mae'r Mynegai yn seiliedig ar ystod o ddangosyddion allweddol sy'n cynnwys arolwg cyfrinachol o weithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol, gyda bron iawn i 9,000 o unigolion yn cymryd rhan. Datgelwyd yn gyson bod lefel boddhad staff hoyw yn uwch yn y sefydliadau a oedd uchaf yn y mynegai.

Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â James Lawrence, Swyddog Cyfathrebu ar 020 7593 1857/07985 439 660

1. Astudiaethau achos a chyfweliadau ar gael ar gais

2. Mae rhestr lawn y 100 uchaf ar gael yn http://www.stonewall.org.uk/wei o 11/01/11 am 17:00

 

 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth