Arolwg pwysig yn dangos bod tri ymhob pump o bobl Cymru yn cefnogi priodas gyfartal

Gwrthwynebwyr priodas gyfartal ‘yn gwbl groes’ i farn Cymru fodern

Mae arolwg pwysig a gynhaliwyd gan YouGov ar gyfer Stonewall Cymru wedi datgelu bod tri ymhob pump o bobl yng Nghymru yn cefnogi cynlluniau’r llywodraeth i ymestyn priodas sifil i gyplau o’r un rhyw, er gwaethaf ymgyrch wenwynig yn erbyn priodas gyfartal gan nifer fach o grwpiau gwleidyddol a chrefyddol sydd wedi'i gyllido'n dda ac sy’n anghymesur o llafar.   Mae’r arolwg cyntaf erioed gan Stonewall Cymru o agweddau cyhoedd Cymru, ar gyfer adroddiad Byw Gyda’n Gilydd, yn dangos bod dros dri chwarter oedolion Cymru o dan 50 oed yn cefnogi’r bwriad erbyn hyn.

Mae’r arolwg gan YouGov a holodd 1,000 o oedolion sy’n byw yng Nghymru yn dangos bod hanner y boblogaeth yn credu bod rhagfarn gyhoeddus yn dal i fod yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol, ac mae mwy na phedwar ymhob pump o bobl yn credu ei bod yn iawn mynd i’r afael â rhagfarn o’r fath lle mae’n bodoli yn eu barn nhw.. Mae hefyd yn dangos bod mwyafrif pobl CYmru, ac yn hanfodol, mwyafrif y bobl â ffydd yng Nghymru, yn cefnogi’r hyn sydd wedi ei wneud i sicrhau cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol.

Fodd bynnag, mae Byw Gyda’n Gilydd hefyd yn datgelu bod 114,000 o bobl oedran gweithio yng Nghymru wedi bod yn dyst i fwlio homoffobaidd yn y gwaith yn ystod y pum mlynedd diwethaf, a bod tri ymhob pump o bobl ifanc wedi bod yn dyst i fwlio homoffobaidd yn eu hysgolion.

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: ‘mae’r sylwadau sarhaus diweddar am bobl hoyw gan nifer o uwch wleidyddion ac arweinwyr crefyddol – yn tebygu perthnasau o’r un rhyw i amlwreiciaeth, bwystfileiddiwch a cham-drin plant, neu’n cymharu cefnogwyr priodas gyfartal â Natsïaid – yn dangos bod rhagfarn wedi’i gwreiddio’n ddwfn mewn rhai corneli sy’n anghymesur o llafar. Diolch i’r drefn, mae’r arolwg hwn yn dangos yn eglur bod y lleisiau yma yn gwbl groes i farn pobl Cymru heddiw.’

‘Wrth i Stonewall Cymru nodi ein degawd cyntaf rydym yn sylweddoli bod llawer o waith i’w wneud eto er mwyn sicrhau bod pob un o’r 184,000 o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru yn gallu byw a gweithio yn rhydd o gasineb, rhagfarn, ac ofn.’

diwedd

1. Ymholiadau: Andrew White, Cyfarwyddwr, drwy ffonio 029 2023 7744

2. Cynhaliodd YouGov arolwg o 1,006 o oedolion sy’n byw ledled Cymru. Mae’r ffigurau wedi eu pwysoli ac maent yn cynrychioli oedolion ledled Cymru.

3. Mae’r adroddiad llawn ar gael yn www.stonewallcymru.org.uk/bywgydangilydd


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk