Stonewall Cymru yn galw ar ymgeiswyr
Comisiynydd yr Heddlu i daclo trais casineb


Gwefan newydd yn rhoi gwybodaeth am etholiadau 15 Tachwedd ‘Hanfodol’ bod pobl hoyw yn pleidleisio

 

Mae Stonewall Cymru wedi lansio ymgyrch yn galw ar ymgeiswyr am swyddi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ledled Cymru i addo mynd i’r afael â throseddau casineb homoffobaidd. Mae’r elusen wedi lansio gwefan syml yn esbonio’r hyn y bydd y Comisiynwyr newydd yn ei olygu i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol, ac yn annog iddynt i bleidleisio yn yr etholiadau ar 15 Tachwedd. Gall pleidleiswyr lawrlwytho e-gardiau post sy’n galw ar yr ymgeiswyr i ddweud beth y byddant yn ei wneud i fynd i’r afael â thrais casineb.

Bydd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu bwerau eang i osod blaenoriaethau plismona lleol. Mae ymchwil Stonewall yn dangos bod troseddau casineb gwrth-hoyw yn dal i fod yn broblem ddifrifol ymhob ardal heddlu ym Mhrydain, gydag un ymhob wyth o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn dweud eu bod wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb. Mae saith ymhob deg o bobl hoyw yn dweud na wnaethon nhw adrodd ar y digwyddiadau, ac roedd traean ohonynt o’r farn na fyddai’r heddlu yn eu cymryd o ddifrif. Mae Stonewall Cymru yn gweithio’n agos â heddluoedd ledled Cymru i’w helpu i weithio’n fwy effeithiol dros bawb yn eu cymunedau, a bydd yn ymgysylltu â’r Comisiynwyr ar ôl eu hethol er mwyn sicrhau eu bod yn deall pryderon pobl hoyw ac yn ymateb iddynt.

Dywedodd Ben Summerskill, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: ‘Yn rhy aml mae pobl hoyw yn wynebu trais neu sarhad cyhoeddus oherwydd y ffordd y cawsant eu geni, ac yn rhy aml maen nhw’n poeni na fydd yr heddlu’n gwneud dim am y peth. Ni ddylai’r un dinesydd orfod teimlo’n ddiamddiffyn yn wyneb aflonyddu neu fygythion. Mae’n gwbl hanfodol bod pobl hoyw yn ymgysylltu â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, ac yn dweud eu dweud ar 15 Tachwedd.’

Mae gwybodaeth Stonewall Cumru am etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar gael yn www.stonewallcymru.org.uk/etholiadauheddlu


diwedd

 
Ymholiadau: Andrew White ar 029 2023 7744 neu 0777 935 9704
Ymholiadau cyfrwng Saesneg: Andy Wasley, Rheolwr Cyfryngau,
ar 020 7593 3469 neu 07813 886189. 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk