Dynion yn awr yn gallu dileu collfarnau am ryw hoyw cydsyniol

Stonewall yn cyhoeddi canllaw i helpu dynion i glirio eu henw
Elusen wedi lobïo’n frwd i sicrhau gwarchodaeth benodol i ddynion hoyw a deurywiol


O heddiw ymlaen, bydd dynion sydd â chollfarnau hanesyddol am ryw hoyw cydsyniol yn gallu gwneud cais iddynt gael eu diystyru, wrth i Ddeddf Diogelu Rhyddid 2012 ddod i rym. Bu Stonewall yn lobïo’n frwd i sicrhau cefnogaeth drawsbleidiol i ddiwygio Rhan 4 y Ddeddf er mwyn cynyddu nifer y troseddau hanesyddol y gellir eu diystyru yn awr. Heddiw mae’r elusen yn cyhoeddi canllaw cam-wrth-gam i helpu darpar ymgeiswyr i ymarfer eu hawliau newydd.

O dan y Ddeddf newydd, gall dynion a gafodd eu canfod yn euog o anwedduster dybryd neu ryw hoyw cydsyniol nad yw bellach yn anghyfreithlon wneud cais am ddiystyru eu collfarnau.  Mae’r Ddeddf hefyd yn cynnwys diwygiadau, a sicrhawyd gan Stonewall, a fydd yn galluogi i ddynion hoyw a deurywiol sydd wedi’u collfarnu’n faleisus am ‘loetran gyda bwriad’ o dan Adran 4 o Ddeddf Crwydradaeth 1824 gael y collfarnau hynny wedi'u tynnu oddi ar eu cofnod troseddol hefyd.

Dywedodd Prif Weithredwr Stonewall, Ben Summerskill:  ‘O heddiw ymlaen bydd miloedd o ddynion sydd wedi cael eu llethu gan gollfarnau homoffobig yn gallu clirio eu henw, ac mae Stonewall yn barod i’w helpu gyda hyn. Dydyn ni byth yn anghofio bod y cydraddoldeb rydyn ni’n ei fwynhau heddiw wedi dod yn rhy hwyr i lawer. Drwy gywiro’r anghyfiawnder hanesyddol yma, fe allwn ni ddechrau dod â phennod drist iawn yn hanes y wlad hon i ben’.

Mae canllaw cam-wrth-gam Stonewall ar gyfer dileu collfarnau hanesyddol ar gael yn www.stonewall.org.uk/oldconvictions neu o Wasanaeth Gwybodaeth Stonewall ar 08000 50 20 20.  Cyflwynodd Prif Weithredwr Stonewall, Ben Summerskill, dystiolaeth i Bwyllgor y Bil Cyhoeddus a oedd yn ystyried y Bil Diogelu Rhyddid ar 24 Mawrth 2011, a bu'r elusen yn lobïo'r Ysgrifennydd Cartref i ehangu sgôp y Ddeddf i ddiddymu mwy o droseddau hanesyddol.

diwedd

Ymholiadau: Andy Wasley, Rheolwr Cyfryngau, ar 020 7593 3469 neu 07813 886189. 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk