Stonewall yn datgelu prifysgolion
mwyaf hoyw-gyfeillgar y Deyrnas Unedig

Trydydd canllaw Gay By Degree yn rhoi marciau llawn i ddwy brifysgol yng Nghymru

Y canllaw ar gael ar ffonau symudol am y tro cyntaf

Heddiw lansiodd Stonewall ei drydydd rhifyn o Gay By Degree, yr unig ganllaw sy’n rhoi amlinelliad o’r 150 o brifysgolion yn y Deyrnas Unedig gan ddangos pa mor hoyw-gyfeillgar ydyn nhw. Eleni, mae dwy brifysgol yng Nghymru wedi eu rhestru ymhlith prifysgolion mwyaf hoyw-gyfeillgar y Deyrnas Unedig.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael marciau llawn am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn ymuno ag Aber eleni mae Prifysgol Caerdydd, oedd yn bodloni’r holl feini prawf a osodwyd yn arolwg 2012.

Mae Gay By Degree 2013, sydd ar-lein nawr yn www.gaybydegree.org.uk, yn cynnig un lle i ddarpar fyfyrwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol ddysgu beth mae pob prifysgol yn ei gynnig er mwyn eu cefnogi cyn iddyn nhw wneud cais am le yn 2013, gan eu helpu i ganfod lle i astudio lle gallan nhw fod yn nhw eu hunain.

Gall pobl sy’n cofrestru i ddefnyddio’r wefan, sydd ar gael yn rhad ac am ddim, adeiladu rhestr fer o brifysgolion er mwyn cymharu eu dewisiadau. Gall myfyrwyr presennol hefyd gofrestru i rannu gwybodaeth am eu profiadau. Mae Gay By Degree hefyd yn llawn gwybodaeth am wahanol ddewisiadau gyrfa, a chyngor o ran dewis prifysgol, cyllid, llety a’r broses o wneud cais. Eleni, mae gwefan y canllaw wedi ei haddasu ar gyfer dyfeisiau symudol fel bod darpar fyfyrwyr yn gallu ei defnyddio ble bynnag maen nhw.

Dywedodd Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, Andrew White: ‘Am y drydedd flwyddyn yn olynol, canllaw Gay By Degree Stonewall yw’r unig le lle gall darpar fyfyrwyr hoyw ddarganfod popeth maen nhw angen ei wybod am eu dewisiadau prifysgol, mewn un lle, ar-lein, ble bynnag maen nhw. Rydyn ni’n falch iawn bod dwy brifysgol yng Nghymru wedi cael marciau llawn a’u bod nhw’n parhau i gynnig cefnogaeth sylweddol i’w myfyrwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol'

'Mae dod o hyd i brifysgol dda yn her, ac mae’n bleser cael bod yno i helpu pobl i wneud eu dewisiadau. Eleni rydyn ni’n gobeithio y bydd myfyrwyr presennol yn defnyddio’r canllaw hefyd, fel ffordd i annog prifysgolion i wella’r hyn maen nhw’n ei wneud i gefnogi pobl hoyw.’

Mae Gay By Degree yn defnyddio deg maen prawf er mwyn nodi pa mor dda mae prifysgolion yn cefnogi pobl hoyw, gan gynnwys a oes ganddyn nhw bolisi i fynd i’r afael â bwlio homoffobaidd, a oes cymdeithasau a digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol, ac a ydyn nhw’n cefnogi staff hoyw yn effeithiol. Roedd y sefydliadau a ddaeth i’r brig gydag Aberystwyth a Chaerdydd yn cynnwys Coleg Prifysgol Llundain a phrifysgolion Portsmouth, Glasgow a Salford.
diwedd


Ymholiadau: Andy Wasley, Rheolwr Cyfryngau, drwy ffonio 020 7593 3469 neu 07813 886189.


E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk