Tri ymhob pump o bobl â ffydd ym Mhrydain yn cefnogi priodas i bobl o'r un rhyw

Arolwg pwysig yn dryllio gwrthwynebiad Esgobion i briodas gyfartal
Wyth deg tri y cant yn dweud na fyddai 'dim problem' cael etifedd hoyw i'r goron.

Mae arolwg o fwy na 2,000 o bobl a gynhaliwyd gan YouGov i Stonewall wedi datgelu bod tri ymhob pump o bobl â ffydd yn cefnogi cynlluniau'r llywodraeth i ymestyn priodas sifil i gyplau o'r un rhyw, er gwaethaf ymgyrch wenwynig yn erbyn y cynnig gan rai arweinwyr ffydd. Mae arolwg pum mlynedd Stonewall o agweddau'r cyhoedd, ar gyfer ei adroddiad Byw gyda'n gilydd yn dangos bod mwy nag 80 y cant o oedolion ym Mhrydain o dan 50 oed bellach yn cefnogi'r cynnig.

Mae arolwg YouGov yn dangos bod tri o bob pump o bobl yn dweud bod rhagfarn cyhoeddus o hyd yn erbyn y 3.7 miliwn o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol sy'n byw ym Mhrydain, ac mae pedwar ymhob pump yn credu ei bod yn iawn mynd i'r afael â'r rhagfarn hwnnw. Mae'r adroddiad hefyd yn canfod na fyddai pedwar ymhob pump o bobl yn gwrthwynebu o gwbl petai plentyn cyntaf Dug a Duges Caergrawnt – ac felly etifedd y goron – yn tyfu i fod yn lesbiaidd, yn hoyw neu'n ddeurywiol.

Dywedodd Prif Weithredwr Stonewall, Ben Summerskill: 'Yn diweddar rydyn ni wedi clywed uwch  glerigwyr yn gwneud cymariaethau anffodus rhwng priodas i gyplau hoyw ag amlwreiciaeth, bwystfileiddiwch a cham-drin plant. Mae'r arolwg hwn yn dryllio'r awgrym eu bod yn siarad ar ran mwyafrif cymunedau ffydd Prydain, ac mae'n dyst i flynyddoedd o ymgyrchu gan Stonewall er mwyn newid agweddau'r cyhoedd.'

Mae Byw gyda'n gilydd 2012 hefyd yn datgelu, fodd bynnag, bod 2.4 miliwn o bobl o oedran gwaith wedi bod yn dyst i fwlio homoffobaidd llafar yn y gweithle, a bod 800,000 o bobl o oedran gweithio wedi bod yn dyst i fwlio homoffobaidd corfforol yn y gwaith. Mae dau draean o bobl 18 i 29 oed yn dweud bod bwlio homoffobaidd yn eu hysgol pan oeddent yn ddisgyblion.

'Er bod yr ymchwil yn cynnwys newyddion da' meddai Ben Summerskill, 'mae hefyd yn eglur bod llawer o waith i'w wneud cyn i Brydain yr unfed ganrif ar hugain fod yn lle goddefgar mewn gwirionedd. Fyddwn ni ddim yn gorffwys tan y bydd yr holl bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol sy'n byw yma yn tyfu'n oedolion mewn gwlad lle maen nhw'n cael byw gyda'r un urddas a pharch â phobl ifanc heterorywiol.'

diwedd

Ymholiadau: Andy Wasley, Rheolwr Cyfyngau, ar 020 7593 3469 neu 07813 886189 neu Sam Dick, Pennaeth Polisi, ar 020 7593 1852 neu 07739 477483

Cynhaliodd YouGov arolwg o 2,074 o oedolion ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Cynhaliwyd gwaith maes ar-lein rhwng 25 Tachwedd a 5 Rhagfyr 2011. Mae'r ffigurau wedi eu pwysoli ac maent yn cynrychioli oedolion ledled Prydain.

Mae'r adroddiad llawn ar gael yn www.stonewall.org.uk/livingtogether

diwedd


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk