Dathlu Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurwiol a Thraws 2015 yn eich ysgol neu gweithle

LGBT History Month 2015

Beth yw Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws?

Mae mis Chwefror yn cael ei nodi fel mis i ddathlu ac arddangos bywydau a llwyddiannau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mewn hanes. Mae hefyd yn gyfnod i gofio’r gwahaniaethu sydd wedi bod, dathlu’r daith tuag at gydraddoldeb a meddwl beth mae modd ei wneud yn y dyfodol. Menter gan sefydliad o’r enw SchoolsOUT yw Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws. I gael rhagor o wybodaeth am y mis, gan gynnwys calendr o ddigwyddiadau yn ystod mis Chwefror, ewch i www.lgbthistorymonth.org.uk.

Mae llawer o ffyrdd i chi fod yn rhan o Fis Hanes LHDT a dathlu gwahaniaeth ac amrywiaeth.

Ysgolion

Beth am wylio FREE?

 

FREE yw ffilm arloesol Stonewall ar gyfer ysgolion cynradd. Mae’r ffilm yn gyrru neges bwerus am wahaniaeth, amrywiaeth a pharch. Mae FREE yn dilyn straeon pedwar plentyn wrth iddyn nhw archwilio teulu, cyfeillgarwch a beth yw ystyr bod yn chi eich hunan. Gwyliwch un o’r penodau chwarter awr, a chael trafodaeth yn ystod amser cylch gan ddefnyddio cwestiynau parod a chynlluniau gwersi Stonewall. Gallwch weld y cwestiynau a ffrydio’r ffilm o www.stonewallprimary.org.uk. 

Amser ar gyfer gwers gyfan?

Edrychwch ar ein gweithgareddau gwers ar ein tudalen adnoddau, i weld sut y gallwch chi eu cynnwys yn eich gwersi drwy gydol y mis. Mae ein hadnoddau, Modelau Rôl LHDT (ar gael yn Gymraeg) a Lleisiau LHDT (Saesneg yn unig), yn portreadu bywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, yn cyd-fynd â rhai o’r gweithgareddau. 

Gweithlefydd

Ymgysylltu

Beth am gwrdd â phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws hŷn yn yr ardal a dysgu am eu bywydau nhw? Cysylltwch â grŵp yn eich ardal ac ewch â’ch staff i gwrdd â nhw. Gallwch ddefnyddio ein offeryn ‘Tros Gymru’ i ganfod eich grwpiau lleol. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i grŵp yn eich ardal chi, rhowch wybod i ni ac fe allwn ni eich cyfeirio.

Nes at adre

Defnyddiwch ganllaw Stonewall Cymru, Modelau Rôl LHDT i ysgogi staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws i fod yn fodelau rôl. Bydd cyflogwyr a gweithwyr yn gweld yr effaith weddnewidiol y mae modelau rôl LHDT yn gallu ei chael o ran creu gweithle gwirioneddol gynhwysol.  

Rhagor o syniadau:

 

Codi arian: Mae pob rhodd yn helpu Stonewall Cymru i daclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd rownd y flwyddyn. Beth am gynnal gwerthiant teisennau? 

  • Cwis: Ymunwch â ni yn Gwdihŵ ar 16 Chwefror ar gyfer ein cwis codi arian am Mis Hanes LHDT!

    • Dangos ffilmiau: Dangoswch ffilm lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, fel Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd, a fydd yn dangos detholiad o ffilmiau yn ystod y mis, neu edrychwch ar ein rhestr o ffilmiau thema lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ar-lei yma, sy’n cynnwys ffilmiau hanesyddol fel Milk a Pride. 

  • Rhannu: Cofiwch rannu lluniau a straeon o’ch digwyddiadau Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws gyda ni! Gallwch eu hanfon dros ebost i addysg@stonewallcymru.org.uk neu trydarwch @StonewallCymru gan ddefnyddio’r hashnod #mishaneslhdt.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu a ni drwy addysg@stonewallcymru.org.uk .


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk