Cyflogwyr blaenllaw yn dod at ei gilydd i drafod cydraddoldeb pobl hoyw

Gweinidog y Cabinet, milwr hoyw a phennaeth chwaraeon yn annerch y gynhadledd cydraddoldeb flynyddol

Heddiw (29 Medi 2011) bydd 100 o gyflogwyr o bob rhan o Gymru a’r DU yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Cynhadledd y Gweithle Stonewall Cymru, a noddir gan Barclays. 

Bydd y cynadleddwyr yn cael clywed gan bobl amlwg sy'n ymwneud yn bersonol ac yn broffesiynol â gwella’r gweithle ar gyfer pobl hoyw.  Mae’r rhain yn cynnwys Gweinidog y Cabinet Jane Hutt AC, Is-gorpral James Wharton a aned yn Wrecsam, Cadeirydd Chwaraeon Cymru Laura McAllister a Julian Bucknall o Barclays. 

Meddai’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt:
“Fel y Gweinidog sy’n gyfrifol am faterion cydraddoldeb, rwy’n falch o fod yng Nghynhadledd y Gweithle Stonewall Cymru i drafod rôl Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo cydraddoldeb i bawb.
“Mae gwahaniaethu’n annerbyniol ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod holl ddinasyddion Cymru yn cael y cyfle i gyfrannu’n llawn at fywyd economaidd yn ogystal â bywyd cymdeithasol Cymru.
“Ein gweledigaeth yw gweithle amrywiol a chynhwysol, lle mae’r unigolyn yn cael ei werthfawrogi, ei ddatblygu a’i alluogi i wneud gwahaniaeth i ddinasyddion Cymru. Byddwn yn parhau i anelu at gydraddoldeb i bobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol a sicrhau bod pobl yn teimlo'n gyfforddus ac yn gallu bod yn nhw eu hunain go iawn yn eu man gweithio. ”

Yn y digwyddiad ceir cyfres o weithdai arferion gorau gan aelodau o’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth.  Mae’r rhwydwaith hwn sy’n tyfu o dros 600 o gyflogwyr yn dod â chyflogwyr blaenllaw ynghyd i hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle. 

“Cyflogwyr yw'r rhain sy’n deall bod ‘pobl yn cyflawni’n well pan maent yn cael bod yn nhw eu hunain’.  Maent wedi cydnabod yn barod bod profiad gweithwyr hoyw yn hanfodol i’w llwyddiant fel busnesau a darparwyr gwasanaethau" meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru. "Yr hyn sy’n eich taro fwyaf yw’r amrywiaeth o gyflogwyr a fydd yn cael eu cynrychioli yno, o'r lluoedd arfog, i sefydliadau ariannol mawr, i awdurdodau lleol."

Yn ddiweddar mae cynnydd arbennig wedi’i wneud yn hyrwyddo cydraddoldeb yng ngweithleoedd Cymru.  Roedd naw sefydliad o Gymru yn rhestr 100 Cyflogwyr Gorau Stonewall am 2011.  Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yng Nghymru hefyd yn annog cyflogwyr i fynd i’r afael â gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb mewn ffordd fwy tryloyw a phenodol.

“Eleni byddwn yn dathlu’r cynnydd sydd wedi’i wneud. Ond byddwn hefyd yn ysbrydoli ein cynadleddwyr ac yn rhoi cyngor ymarferol iddynt a fydd yn eu helpu i aros ar flaen y gad ym maes cydraddoldeb a gwneud gwahaniaeth go iawn a chadarnhaol i fywydau gwaith eu staff hoyw, lesbiaidd a deurywiol."

DIWEDD

1) Stonewall Cymru yw’r elusen lesbiaidd, hoyw a deurywiol ar gyfer Cymru gyfan a sefydlwyd yn 2003
2) Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a enwyd yn gyflogwr gorau Cymru.  Cafodd Cyngor Caerdydd, Heddlu Gogledd Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd eu henwi yn rhestr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall.  Mae’r rhestr wedi’i seilio ar y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle, sef yr ymarfer meincnodi cenedlaethol diffiniol sy’n rhoi sylw i gyflogwyr gorau Prydain ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol
3) Ceir rhagor o wybodaeth yn www.stonewallcymru.org.uk/cymruconference

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk