Cwmni o Gaerdydd yw’r cyfreithwyr cyntaf yng Nghymru i ymuno â rhaglen cydraddoldeb hoyw genedlaethol

Practis Cyfraith Teulu Wendy Hopkins yw’r cwmni cyfreithiol cyntaf yng Nghymru i ymuno â rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall, sy’n hyrwyddo a datblygu arfer da ymysg cyflogwyr.

Mae’r rhaglen, sy’n cael ei chynnal gan yr elusen cydraddoldeb hoyw, yn hyrwyddo amgylchedd gwaith da ar gyfer pob darpar weithiwr a gweithiwr cyfredol, ac yn cynorthwyo i sicrhau triniaeth gyfartal i’r rhai sy’n lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol.

Mae’r cwmni yn ymuno â busnesau mor amrywiol â Google UK, Chwaraeon Cymru a Grŵp Bancio Lloyds ar y rhaglen, sydd â dros 600 o aelodau.

‘Rydym yn falch iawn mai ni yw’r cwmni cyfreithiol cyntaf yng Nghymru i ymuno gyda’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth’, meddai Sarah Wyburn, partner gyda’r cwmni yng Nghaerdydd.  ‘Drwy ymuno gyda’r rhaglen, rydym yn anfon neges gref at staff a chleientiaid posib sy’n lesbiaidd, hoyw a deurywiol.

‘Ni oedd un o’r cwmnïau cyntaf yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth arbenigol ar gyfer cleientiaid mewn partneriaethau sifil a pherthynas gyfunrywiol, ac rydym yn falch iawn o gydweithio gyda Stonewall ar y prosiect cyffrous hwn.

‘Drwy wneud yr ymrwymiad hwn at gael ein cydnabod fel cyflogwr cynhwysol, gobeithiwn ddenu a chadw’r dalent newydd orau, a gobeithio y byddwn yn ysgogi cwmnïau lleol eraill i wneud yr un fath,’ meddai.

‘Rydym yn falch iawn o ymuno gyda’r rhaglen ac yn edrych ymlaen at ddatblygu ein gwaith yn ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol.’

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: 'Wrth ymuno gyda’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth, mae Cwmni Cyfraith Teulu Wendy Hopkins wedi cydnabod bod pobl yn perfformio’n well pan fo modd iddynt fod yn agored. Mae ein haelodau yn gyflogwyr blaengar sydd am recriwtio, cydnabod a chefnogi’r goreuon. Mae cyflogwyr da yn deall bod darparu cefnogaeth ar gyfer eu holl staff yn gwella’u heffeithiolrwydd gweithredol.'

Nodiadau
1) Stonewall Cymru yw’r elusen cydraddoldeb hoyw a sefydlwyd yn 2003. www.stonewallcymru.org.uk

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk