Mae Stonewall Cymru yn croesawu ‘cam yn y cyfeiriad cywir’ ar y gwaharddiad gwaed.

 

Gohiriad un flwyddyn i ddynion sy'n cael rhyw gyda dynion.
Bydd rheolau gwahanol yn parhau I ddynion heterorywiol sy’n cymryd risgiau.

Croesawodd Stonewall Cymru penderfyniad yr Adran Iechyd heddiw i roi terfyn ar y gwaharddiad oes ar ddynion hoyw roi gwaed fel 'cam yn y cyfeiriad cywir'. Fodd bynnag, mae'r elusen yn mynegi pryder bod dynion hoyw sy'n ymwneud â risg isel gweithgarwch rhywiol yn dal i gael eu heithrio rhag rhoi gwaed Ni fydd tra heterorywiol sy'n ymwneud â gweithgarwch risg uwch.


'Mae'n rhaid parhau i  roi’r pwyslais ar ddiogelwch. Fodd bynnag, ar adeg o brinder cenedlaethol gwaed, dylai pawb sy'n gallu rhoi gwaed heb unrhyw risg i dderbynwyr gallu rhoi, 'meddai Cyfarwyddwr Stonewall Cymru Andrew White. ‘I gadw gwaharddiad llwyr ar unrhyw ddyn sydd wedi cael rhyw gyda dyn arall yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, hyd yn oed os oes ganddo dim ond rhyw geneuol, yn parhau i fod yn anghymesur ar sail y dystiolaeth sydd ar gael.'


'Dylai gofyn i bawb sy'n rhoi gwaed am eu hymddygiad rhywiol a'u hasesu'n briodol. Fodd bynnag, o dan y rheolau newydd, bydd dyn hoyw mewn perthynas unweddog sydd wedi cael dim ond rhyw geneuol yn parhau i gael ei wahardd yn awtomatig rhag rhoi gwaed, ond ni fydd dyn heterorywiol sydd wedi cael partneriaid lluosog heb wisgo condom yn cael ei holi am ei ymddygiad, neu hyd yn oed wedyn, eu heithrio. '
Mewn gwledydd megis yr Eidal a Sbaen, mae'r gwaharddiad awtomatig ar ddynion hoyw eisoes wedi ei godi. Cododd yr Anthony Nolan Trust eu gwaharddiad ar ddynion hoyw rhoi mêr esgyrn yn 2008.


'Rydym yn cydnabod hyn fel cam yn y cyfeiriad cywir,' meddai Andrew White, 'ac rydym yn croesawu ymgymeriadau gan y Gwasanaeth Gwaed Cenedlaethol y byddant yn y dyfodol yn trin pobl hoyw gyda chwrteisi yn fwy nag y maent wedi ei wneud yn aml yn y gorffennol. Rydym hefyd yn croesawu'r ffaith bod yr elusennau HIV hynny sydd wedi cefnogi'r gwaharddiad tan yn ddiweddar wedi diwygio eu sefyllfa. Fodd bynnag, bydd Stonewall yn parhau i bwyso am system rhoddi gwaed sy’n seiliedig ar y risgiau gwirioneddol. Dylai gofyn i bawb sydd am roi gwaed yr un cwesitynau - beth bynnag yw eu cyfeiriadedd rhywiol – er mwyn asesu lefel eu risg o haint yn drylwyr. Yn anffodus, bydd y system newydd arfaethedig yn dal yn methu â gwneud hyn. '


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Sam Dick, Swyddog Uwch Materion Cyhoeddus, ar 07739 477483 neu Andrew White ar 07779359704.

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk