Hystings etholiadol hoyw ar gyfer etholiad Cynulliad Cymru

19 Ebrill 2011, 6pm; Adeilad Optometreg, Prifysgol Caerdydd

Mae Stonewall Cymru yn cynnal Hystings ar gyfer etholiad Cynulliad Cymru, yn canolbwyntio ar faterion lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru.

Dyma gyfle pwysig i etholwyr holi ymgeiswyr am gydraddoldeb cyn etholiad y Cynulliad ar Fai 5.

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru “Rydym yn falch iawn bod y pedair prif blaid wleidyddol yn cyfranogi yn y drafodaeth hon. Mae sicrhau bod ymgeiswyr yn atebol yn rhan bwysig o’n democratiaeth.”

Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru fydd yn cadeirio’r drafodaeth drawsbleidiol. Meddai “Yn y deugain mlynedd ers i Leo Abse a Roy Jenkins arloesi o ran hawliau pobl hoyw, cymerwyd camau enfawr tuag at gydraddoldeb LHD, yn arwain at Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae materion difrifol yn parhau i wynebu’r gymuned LHD fodd bynnag, yn cynnwys bwlio homoffobaidd mewn ysgolion, HIV/AIDS ac anghenion y genhedlaeth ‘agored’ gyntaf sy’n cyrraedd at eu henoed. Bydd yr hystings yn caniatáu i aelodau o’r gymuned LHD brofi a yw gwleidyddion Cymru yn barod i weithredu yn ogystal â siarad.”

Meddai ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Elgan Morgan “Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru am i bawb gael rhan gyfartal yn y Gymru well yr ydym yn ceisio ei chreu. Byddaf i, a’r blaid, yn parchu amrywiaeth a grymuso pob unigolyn. Ni ddylai pobl Cymru fod ar eu colled yn sgil oed, rhyw, anabledd, crefydd, hil na chyfeiriadedd rhywiol. Nid yw’r hinsawdd economaidd gyfredol yn esgus dros anghofio cydraddoldeb. Rhaid hyrwyddo cydraddoldeb beth bynnag yw’r amgylchiadau.”

Meddai’r ymgeisydd Llafur Cymru, Huw Lewis, bod ei blaid “wedi ymrwymo at wella gwasanaethau a chyfleoedd ar gyfer pob person lesbiaid, hoyw a deurywiol, yn cynnwys y rhai sy’n parhau i brofi camwahaniaethu o fewn eu cymunedau. Mae’r dyletswyddau sector gyhoeddus newydd yn darparu sail ar gyfer cydraddoldeb wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus - gan sicrhau bod y gwasanaethau yn cyflawni anghenion pobl LHD yng Nghymru. Yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda Stonewall, mae Llafur wedi gweithredu mewn Llywodraeth - yn y Cynulliad ac ar lefel y DU - i daclo homoffobia a sicrhau triniaeth gyfartal i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol mewn cymaint o feysydd. Mae hystings Stonewall Cymru yn rhoi cyfle da i ni barhau gyda’r bartneriaeth hon er mwyn i ni, gyda’n gilydd, wynebu’r materion sydd o bwys i bobl LHD yng Nghymru.”

Ar ran Plaid Cymru, meddai Leanne Wood “Mae Plaid Cymru’n credu y dylai pawb gael cyfrannu’n llawn mewn cymdeithas, ac y dylid chwalu’r rhwystrau a’r camwahaniaethu sy’n atal cyfranogaeth.  Er gwaethaf ymdrechion gan Stonewall Cymru ac eraill i addysgu, rhoi gwybodaeth a pherswadio, ac er gwaethaf deddfwriaeth a newid agweddau nifer o bobl, mae llawer gormod o bobl yn ofni dod allan, llawer gormod o bobl yn dioddef bwlio ac aflonyddu homoffobaidd, ac ar gyfer nifer o bobl, mae hyn yn eu hatal rhag cyfranogi’n llawn mewn cymdeithas."

Ychwanegodd “Mae Plaid Cymru yn gweithio i adeiladu Cymru sy’n rhydd rhag bob math o gamwahaniaethu; Cymru wedi’i seilio ar egwyddorion o degwch a chydraddoldeb, a chyfranogaeth lawn ei dinasyddion. Mae deialog a thrafodaeth yn hanfodol i gael gwared ag agweddau homoffobaidd, a dyna pam rwy’n ddiolchgar i Stonewall Cymru am eu gweithgaredd gwleidyddol drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag am drefnu’r hystings.”

Meddai Ben Gray, ymgeisydd ar ran Ceidwadwyr Cymru “Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi ymrwymo i Gymru sy’n gyfartal i bawb. Nid oes dim lle yn ein gwlad i fwlio, gwahaniaethu na rhagfarn a rhaid i ni ddal ati i weithio tuag at drin pawb yn gyfartal yn ein holl gymunedau. Mae angen parhau i gefnogi digwyddiadau megis Mardi Gras Caerdydd, a pholisi o ddim goddefgarwch ar gyfer troseddau casineb a bwlio yw’r unig ffordd ymlaen. Rhaid chwalu unrhyw rwystrau sy’n atal llwyddiant yn y meysydd hyn am byth. Mae’n bleser mawr gennyf allu cymryd rhan yn yr hystingau a datgan yn glir ein bwriad i weithio gyda Stonewall Cymru ac eraill, er mwyn rhoi cydraddoldeb ar frig agenda’r Cynulliad.”

Mae’r hystings yn agored i bawb. Gellir cyflwyno cwestiynau yn Gymraeg neu Saesneg o flaen llaw, neu ar y noson. I archebu lle neu gyflwyno cwestiynau, cysylltwch ag: etholiad@stonewallcymru.org.uk 

I gofrestru i fynychu’r hystings LHD, cysylltwch â Stonewall Cymru ar 029 20 237744 neu Etholiad@stonewallcymru.org.uk 

I weld maniffesto etholiadol Stonewall Cymru a’r newyddion a’r ymgyrchoedd o amgylch Etholiadau’r Cynulliad yn arwain at 5 Mai ewch at www.stonewallcymru.org.uk/EtholiadCymreig2011  


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk