Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yw cyflogwr hoyw-gyfeillgar gorau Cymru ar restr Stonewall 2011

Lefelau bodlonrwydd staff ar ei uchaf mewn mudiadau sy’n uchel ar y rhestr

Arolwg mwyaf erioed o weithwyr hoyw

Heddiw mae Stonewall yn cyhoeddi rhestr o 100 Cyflogwr Gorau 2011, yn dangos cyflogwyr gorau Prydain ar gyfer staff hoyw.

Mae’n enwi Asiantaeth yr Amgylchedd fel y lle gwaith gorau yng Nghymru ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn 2011. Yn ail mae Heddlu Gogledd Cymru, a Chyngor Sir Caerdydd yn drydydd.

Y Swyddfa Gartref ddaeth i frig y rhestr fel cyflogwr mwyaf hoyw-gyfeillgar Prydain, gyda Lloyds Banking Group yn gyflogwr y flwyddyn yn y sector breifat. Dyma’r flwyddyn gyntaf i adran llywodraeth ganolog ennill y safle uchaf yn y mynegai.


Seiliwyd y Mynegai ar ystod o ddangosyddion allweddol yn cynnwys yr arolwg mwyaf erioed o weithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol, gyda dros 9,100 o gyfranogwyr - cynnydd o bron i 3,000.  Roedd lefelau bodlonrwydd staff ar ei uchaf mewn mudiadau a oedd yn uchel ar y Mynegai. Roedd cyfartaledd bodlonrwydd staff yn y 25 Uchaf yn 13 y cant yn uwch nag ar gyfer mudiadau y tu allan i’r 100 Uchaf.

Enwyd cyfanswm o naw mudiad o Gymru ar restr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall 2011.  Yn eu plith mae Prifysgol Caerdydd a Heddlu Dyfed-Powys, y ddau wedi cyrraedd y 100 Uchaf am y tro cyntaf.

Cyhoeddir canlyniadau llawn rhestr Cyflogwyr Gorau Stonewall 2011 mewn seremoni heno (Ionawr 12) yn Llundain, dan nawdd cwmni cyfreithiol Herbert Smith.  Cynhelir seremoni arbennig dan nawdd Cyngor Caerdydd yr wythnos nesaf yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, i ddathlu llwyddiant cyflogwyr Cymru.

‘Roedd y gystadleuaeth yn fwy ffyrnig nag erioed i gael lle ar restr 2011' meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru. ‘Derbyniwyd mwy o geisiadau eleni na unrhyw flwyddyn flaenorol, gan gyflogwyr sy’n deall fod pobl yn perfformio’n well pan fo modd bod yn agored.  Canfu ymchwil Stonewall fod pobl hoyw yn llawer mwy tebygol o brynu nwyddau neu wasanaethau gan gwmnïau y maent yn gwybod eu bod yn hoyw-gyfeillgar. Mae’r Mynegai yn arf grymus sy’n cael ei ddefnyddio gan yr 1.7 miliwn o weithwyr hoyw a’r 150,000 o fyfyrwyr prifysgol hoyw ym Mhrydain wrth benderfynu ble i gymryd eu talentau a’u sgiliau.’

Dywedodd Chris Mills, Cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd yng Nghymru:

"Rwy'n falch iawn ein bod wedi cael ein enwi yn gyflogwyr gorau yng Nghymru am y drydedd flwyddyn yn olynol.  Credaf fod ein staff yn cyflawni mwy ar gyfer yr amgylchedd yng Nghymru pan fyddant yn teimlo y gellir bod yn nhw eu hunain yn y gweithle ac yn gallu gwneud eu gorau. Mae derbyn y cydnabyddiaeth hyn gan Stonewall Cymru yn dyst i ddull cynhwysol cymerir gan ein staff i weithio gyda'i gilydd a gyda phobl eraill. "


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk