Gwobr arbennig i gydnabod gwaith rhagorol mewn hyrwyddo goddefgarwch

Mae Jenny Porter a Gareth Davies wedi cael cydnabyddiaeth drwy wobr arbennig gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones am eu gwaith i herio homoffobia a hyrwyddo goddefgarwch.

Cyflwynwyd eu gwobrau yn ail Dderbyniad ‘Cydnabod Llwyddiant’ Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghastell Rhuthun, Sir Ddinbych.
 
Roedd Gareth a Jenny yn ddau allan o’r un ar bymtheg o Gymru a anrhydeddwyd am eu gwaith rhagorol yn eu cymunedau. Meddai’r Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Hoffwn gyfleu fy niolch personol i Jenny a Gareth am eu hymdrechion i helpu Cymru i oresgyn diffyg goddefgarwch.”

Lansiwyd y Gwobrau Cydnabod Llwyddiant yn 2009 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, i ddathlu 10 mlynedd o ddatganoli drwy gydnabod cyfraniadau sylweddol gan unigolion i gymdeithas Cymru. Cyflwynwyd gwobrau yn gynharach eleni yn Ne a Gorllewin Cymru.  

Thema’r gwobrau yn 2010 yw ‘Hyrwyddo Goddefgarwch’, a ddewiswyd yn rhannol er mwyn dathlu 65 mlwyddiant rhyddhad Auschwitz a diwedd yr Ail Ryfel Byd.  

Derbyniodd Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, elusen cydraddoldeb  lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD)  ei gwobr am ei gwaith yn taclo troseddau casineb homoffobaidd. Mae wedi gweithio ers saith mlynedd gyda lluoedd Heddlu Cymru a Chymorth i Ddioddefwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth am y math hwn o drosedd casineb ac i godi hyder i wneud cwyn neu i chwilio am gefnogaeth.   

Meddai Jenny: “Rwy’n falch fod fy ngwaith wedi cael cydnabyddiaeth fel hyn. Rwyf wedi bod yn gweithio ers nifer o flynyddoedd i hyrwyddo pwysigrwydd goddefgarwch a dathlu amrywiaeth.”
 
“Roedd derbyn y wobr yn syndod mawr i mi. Roedd Stonewall Cymru eisoes wedi enwebu Gareth Davies a Matt Normanton am eu gwaith cymunedol ardderchog, felly nid oeddwn yn disgwyl derbyn gwobr fy hun. Derbyniodd Matt ei wobr yng Nghastell Caerffili ym mis Mawrth, a nawr mae Gareth a minnau yma yng Nghastell Rhuthun.” 

Derbyniodd Gareth Davies, Gweithiwr Ieuenctid gyda Viva, y gwasanaeth pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn y Rhyl, ei wobr am hyrwyddo cydraddoldeb, goddefgarwch a chynhwysiant. Daeth i weithio gyda Viva yn 2005 ar ôl mynychu’r grŵp rhai blynyddoedd yn gynt fel person ifanc.

Yna cafodd ei ethol yn aelod o Gyngor Stonewall Cymru yn 2009. Mae ei waith mewn ysgolion ledled y rhanbarth wedi caniatáu iddo gynnal gweithdai codi ymwybyddiaeth gyda dros bedair mil o bobl ifanc a phymtheg cant o bobl broffesiynol.  

Meddai Gareth: “Mae ennill y wobr yn golygu cymaint, mae’n dangos fod y gwaith sy’n digwydd ledled Cymru, yn cefnogi pobl ifanc sydd o bosib yn cwestiynu eu cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhyw, yn cael cydnabyddiaeth ac yn cael ei werthfawrogi.”

“Mae fy ngwaith mewn ysgolion gyda Viva wedi ei gwneud yn bosib i mi herio, a cheisio rhwystro, y camwahaniaethu a’r bwlio a ddioddefais yn yr ysgol rhag digwydd i bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a thrawsrywiol heddiw.”

Nodiadau

Am fwy o fanylion a chyfweliadau cysylltwch â: 
Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol, Stonewall Cymru ar 07958137350, swyddfa 01492 622202, ebost: jenny.porter@stonewallcymru.org.uk 
Gareth Davies, Gweithiwr Ieuenctid gyda Viva ar 07875 703734, swyddfa 01745 357941, ebost: gareth@vivalgbt.co.uk.

Stonewall Cymru yw’r elusen cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru. Gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a Phenmaenmawr:
Y Ganolfan Cydraddoldeb, Ffordd Bangor, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6LF
Gwefan: www.stonewallcymru.org.uk 

Viva yw gwasanaeth pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol sy’n rhan o Brosiect Pobl Ifanc Gorllewin Rhyl:
17 Bedford Street, Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 15Y
Gwefan: www.vivalgbt.co.uk


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk