Prif Gwnstabl yn rhoi’r ymgyrch gwrth-homoffobig ar y bysys

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymuno ag Arriva Buses Cymru mewn ymgyrch i annog mwy o bobl i riportio troseddau casineb homoffobig.

Mae’r fenter, sy’n defnyddio posteri y tu mewn i fysys y cwmni, yn ceisio cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch y trosedd ac annog dioddefwyr a thystion i riportio digwyddiadau i’r Heddlu.

Y llynedd mewn partneriaeth â Stonewall Cymru, cyflwynodd yr Heddlu ymgyrch matiau diod i dynnu sylw at y broblem ar draws Gogledd Cymru.  Eleni mae Stonewall a’r Heddlu wedi cael cefnogaeth Arriva Buses Cymru i geisio lleihau’r nifer o ddigwyddiadau o’r fath ar gludiant cyhoeddus.

Mae’r neges yn glir yn y neges ddwyieithog na fydd Heddlu Gogledd Cymru yn goddef troseddau camdriniaeth homoffobig, corfforol neu ar lafar, a bydd yn gweithio gyda’r asiantaethau priodol i erlyn y troseddwyr.

Meddai Mark Polin, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru sy'n arwain cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn yr Heddlu: “Rydym yn ystyried troseddau casineb homoffobig o ddifrif ac ni fyddwn yn goddef camdriniaeth o’r fath.
 
“Rydym yn croesawu’r bartneriaeth gydag Arriva a Stonewall Cymru i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch y mater yn ogystal â’r cyfle i anfon neges glir i’r rhai a fyddai’n cyflawni’r troseddau annymunol hyn.”

Meddai Dafydd Williams, Rheolwr Cyffredinol Arriva Buses Cymru: “Mae Arriva Buses Cymru bob amser yn awyddus i weithio gyda’n cydweithwyr gorfodi’r gyfraith i sicrhau bod pawb mewn cymdeithas yn cael eu trin yn deg.

“Os yw pobl yn teimlo na allant gydymffurfio â’r set sylfaenol o hawliau dynol, byddwn bob amser yn cefnogi’r Heddlu i’w dwyn gerbron yr awdurdodau.”

Meddai Jenny Porter o Stonewall Cymru: “Mae’n wych bod yr Heddlu yn gweithio gydag Arriva Buses Cymru i drosglwyddo’r neges.  Rwy’n gobeithio y bydd dioddefwyr a thystion camdriniaeth homoffobig, os yn ymosodiad corfforol neu eiriau ffiaidd, yn cael cymorth o weld y posteri i riportio’r digwyddiadau i’r Heddlu.

Dylai dioddefwyr a thystion gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 os yng Nghymru, neu 0845 607 1001 (llinell Gymraeg) neu 0845 607 1002 (llinell Saesneg).  Mewn argyfwng ffoniwch 999.  Bydd pob galwad yn cael eu trin yn hollol gyfrinachol.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk