Gwasanaeth Newydd i Ddioddefwyr Troseddau Casineb Homoffobaidd a Thrawsffobaidd

Mae Cymorth i Ddioddefwyr, mewn partneriaeth gyda Stonewall Cymru, yn lansio gwasanaeth newydd yng Nghymru i helpu dioddefwyr a thystion troseddau casineb homoffobaidd a thrawsffobaidd i gael cefnogaeth emosiynol a chymorth ymarferol angenrheidiol, gyda £50,000 o nawdd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

 

Mae’r elusen genedlaethol yn hyfforddi tîm o staff a gwirfoddolwyr cyfredol, a nifer o recriwtiaid newydd. Gan gydweithio gyda Stonewall Cymru ar y prosiect, bydd yr elusen yn sicrhau fod dioddefwyr y troseddau hyn yn derbyn y gefnogaeth emosiynol a’r help ymarferol sydd ei angen arnynt.

Mae’r gefnogaeth wedi’i deilwra at anghenion, a gall gynnwys cyngor ar ddiogelwch personol a gwybodaeth ar sut i ddelio gydag asiantaethau cyfiawnder troseddol. Bydd staff a gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Tystion yn cefnogi dioddefwyr a thystion drwy gydol achos llys, gan gynorthwyo’r rhai sy’n teimlo’n fregus neu dan fygythiad i gael mesurau arbennig yn y llys.

Meddai Gaynor McKeown, Rheolwr Rhanbarthol Cymorth i Ddioddefwyr yng Nghymru: “Gyda mwy o staff a gwirfoddolwyr byddwn bellach yn medru rhoi gwasanaeth cadarnach i ddioddefwyr a thystion troseddau homoffobaidd a thrawsffobaidd. Mae’n hanfodol i bob dioddefwr fedru troi at rywun am gymorth, rhywun a fydd yn deall y materion a’r sialensiau sydd o bosibl yn eu hwynebu. Mae angen cymorth a chefnogaeth hygyrch ar ddioddefwyr a thystion i gyflawni eu hanghenion – dyna’r rheswm dros sefydlu’r gwasanaeth newydd hwn.”

" Rydym ni yn Stonewall Cymru yn annog dioddefwyr troseddau casineb homoffobaidd a throseddau casineb eraill i dderbyn y cynnig hwn gan Cymorth i Ddioddefwyr, gan y gall derbyn cefnogaeth a gwybodaeth ar adeg mor hanfodol wneud gwahaniaeth enfawr i ddygymod gyda’r profiad" meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru.

Os ydych chi wedi dioddef trosedd casineb homoffobaidd neu drawsffobaidd, ffoniwch linell gymorth ‘Dydy Trosedd Ddim yn Ddigri’ ar 0845 6 121 900.

Yn ddiweddar, cyrhaeddodd Cymorth i Ddioddefwyr Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall, ac fe’u graddiwyd yn rhif 92 yn 100 Cyflogwr Gorau Prydain ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) yn 2010.

I danlwytho y taflen 'Ddim yn Ddigri' yn Saesneg & Cymraeg, cliciwch yma (PDF)
I danlwytho y poster 'Ddim yn Ddigri' yn Saesneg & Cymraeg, cliciwch yma (PDF)


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk